Inormacja RODO

Przedsiębiorstwo   Budowlane   „J.P. DOMEK”   Jacek  Płodzień

Chmielnik 485     36-016 Chmielnik    tel.  0600 89 24 35

www.jpdomek.pl       e-mail: jpdomek@poczta.onet.pl

 

 


Szanowni Państwo


W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie Przedsiębiorstwo Budowlane JP DOMEK Jacek Płodzień 36-016 Chmielnik 485, NIP: 8131932375. PB JP DOMEK Jacek Płodzień będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

  1)zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych 

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem  

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez PB JP DOMEK obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów PB JP DOMEK 

 

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, PB JP DOMEK będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2)na potrzeby prowadzenia współpracy handlowej oraz przesyłania informacji o charakterze handlowym i marketingowym również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym

w szczególności na;

- składaniu ofert,

- podawaniu cen produktów,

- informowaniu o terminach dostaw,

- informowaniu o obecnych i przyszłych płatnościach i zaległościach,

- przekazywaniu danych spedytorowi celem realizacji dostaw

- przekazywaniu innych informacji handlowych

- podejmowaniu innych działań związanych z wzajemną współpracą

- kontaktu w sprawach biznesowych

- realizacji umów

- finansowo-księgowych

-  rozpatrywania reklamacji i roszczeń

 

W związku z powyższymi celami, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług, księgowych, podwykonawcy, kancelarie prawne , firmy spedycyjne oraz firmy kurierskie.

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla PB JP DOMEK danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do konta w aplikacji lub na stronie internetowej), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla PB JP DOMEK
2) o tym, że PB JP DOMEK jest przetwarzającym ich dane osobowe oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego PB JP DOMEK pozyskało ich dane.

Państwa dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z siedzibą firmy pod adresem: Przedsiębiorstwo Budowlane J.P. Domek Jacek Płodzień 36-016 Chmielnik 485 lub adres mailowy: jpdomek@poczta.onet.pl

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).